Trong số 218 đại biểu doanh nghiệp, đơn vị có số lao động thấp nhất là 100 và đơn vị có số lao động cao nhất là hơn 104.000 lao động. 100% hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, đóng góp ngân sách nhà nước thấp nhất 0,4 tỷ, nhiều nhất hơn 100.000 tỷ trong năm 2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, VCCI đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chủ yếu Đại hội VCCI lần thứ VI đề ra và những nhiệm vụ khác được Đảng, Nhà nước giao. Các hoạt động chính của VCCI như xây dựng pháp luật, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh, xúc tiến thương mại-đầu tư, đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp,… đã được đẩy mạnh, tăng 20% so với nhiệm kỳ trước, đạt mức độ tăng trưởng bình quân 7,5%/năm.

Các mặt công tác được triển khai toàn diện và chất lượng được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp hóa. Vai trò của VCCI trong tham gia xây dựng thể chế, chính sách pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính ngày càng được khẳng định và đề cao.

VCCI đã chú trọng tăng cường tính liên kết và nâng cao năng lực của các hiệp hội, cơ bản hoàn thành việc thành lập và triển khai hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp cấp tỉnh; phát huy chức năng đại diện cho người sử dụng lao động… Vị thế, uy tín của VCCI được nâng cao ở trong nước và quốc tế.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của VCCI xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Chủ động, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tăng cường hoạt động kết nối, hỗ trợ phát triển hiệp hội doanh nghiệp và hội viên; phát triển đội ngũ doanh nhân, tiên phong thúc đẩy xây dựng hóa kinh doanh Việt Nam; tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của VCCI.

Đồng thời, 3 đột phá chiến lược cũng được đưa ra trong Đại hội gồm: Thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi; tiên phong xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam và Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Với quan điểm định hướng hoạt động của VCCI phải đồng bộ với định hướng phát triển của đất nước, Đại hội sẽ đưa ra Tầm nhìn của VCCI là: Doanh nghiệp vững mạnh - Quốc gia thịnh vượng; sứ mệnh của VCCI là liên kết, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp bền vững, văn minh, hội nhập và ngang tầm thế giới, cùng phấn đấu xây dựng Việt Nam đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 93 ủy viên, đại diện cho gần 200 ngàn doanh nghiệp, trên 220 hiệp hội doanh nghiệp hội viên trên toàn quốc. Ông Nguyễn Mạnh Thản - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Phú Thọ tái cử Ủy viên BCH VCCI.